Rekisteriseloste

Renta Oy, Renta Telineet Oy, Suomen Työmaapalvelut Oy, Renta Yhtiöt Oy ja Renta Group Oy –rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Renta Yhtiöt Oy
Äyritie 12B
01510 Vantaa
Y-tunnus 2443140-3
p. 020 33 22 11

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tietohallintopäällikkö Joel Särkkä
p. 050 323 5569

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen (henkilötietolaki 8 §) henkilötietolain mukaisesti vuokraus- ja myyntitoiminnassa.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä ylläpidetään tietoja asiakkaista, joita ovat: yritysasiakkaan nimi, henkilöasiakkaan nimi, y- tunnus, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, toimipiste, asiakasryhmä, pankkitili, maksuehto, koronlaskutapa, kieli, maa, valuutta, verokoodi, organisaatio, asiakkaan vuokraamien laitteiden laite- ja telematiikkatiedot, mahd. sähköpostiosoite, mahd. www-sivujen osoite, yrityksen riskiluokka, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, mahdollinen luotto- tai toimituskielto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä käytämme Suomen Asiakastieto Oy:n ja Intrum Justitia:n luottotietorekistereitä sekä väestörekisteriä luotonantoon liittyvissä tapahtumissa. Lisäksi rekisteröidyn itsensä luovuttamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Renta Yhtiöt Oy ei myy eikä luovuta asiakasrekisterissään olevia tietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta väärinkäytöstapauksia tai perintätoimistolle siirrettyjä saatavia. Tietosuojalautakunnan lupapäätöksen numeron 4/2003 mukaisesti väärinkäytöstapauksissa tiedot luovutetaan sulkulistalle kaikkien Teknisen Kaupan Liiton rakennuskonevuokraamoiden käyttöön. Asiakasrekisterin tietoja voidaan siirtää Renta-konsernin yhtiöiden sisällä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin on Renta Yhtiöt Oy:ssä pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on ehdottoman tarpeellista. Käyttö perustuu mm. salasanoihin ja muihin rajoituksiin siten, että asiaan kuulumattomilla ei ole mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi. Rekisteritietoja käsitellään tietosuojalain vaatimalla huolellisuudella. Rekisteritietoihin ei ole pääsyä Rentan sisäisen tietoverkon ulkopuolelta. Aineisto on tallennettu sähköisesti, johon vain luotonvalvonnan henkilöillä (omat käyttäjätunnukset ja salasanat) on oikeus päästä. Luotonvalvonnassa manuaalisesti käsitelty aineisto tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Vanhentuneet rekisteritiedot poistetaan vähintään kerran vuodessa, ellei poistamiselle ole muita laillisia esteitä, kuten kirjanpitolaki.

9. Tarkastusoikeus & virheenkorjauspyynnöt

Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen.

Tarkastuspyyntö/oikaisupyyntö toimitettava osoitteella:

Renta Yhtiöt Oy
Joel Särkkä
Äyritie 12B
01510 Vantaa

Tai sähköisesti:
privacy@renta.com